Przepisy prawne

Prowadzenie stacji kontroli pojazdów w Polsce jest działalnością gospodarczą pozostającą w prywatnych rękach przedsiębiorców, lecz ściśle regulowaną przez rząd Rzeczpospolitej. Występuje w tym zakresie szereg dokumentów prawnych, określających dokładne zasady i wytyczne np.: co do wymiarów bram wjazdowych, wysokości hali przeglądów, długości, szerokości i głębokości kanału diagnostycznego, poziomu jego oświetlenia, instalacji wentylacyjnej na hali, zasad rozmieszczenia czujników gazu, obowiązującej minimalnej temperatury w hali przeglądów, itp., itd. Ustawa wyznacza też, jakie urządzenia wchodzą w skład obowiązkowego wyposażenia samej linii diagnostycznej, mówi również o obowiązkowym, dodatkowym doposażeniu stacji w urządzenia diagnostyczno-pomiarowe.

Najważniejsza i naczelna ustawa dla inwestorów budujących SKP, to:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

W związku z tym, że (zgodnie z zapisami prawnymi) każda stacja kontroli pojazdów zatrudnia diagnostów samochodowych, istnieją osobne przepisy regulujące zasady otrzymania uprawnień do wykonywania takiego zawodu. O wymogach, jakie należy spełniać, aby zostać diagnostą mówi poniższa ustawa:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 28 listopada 2014r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych.

Pozostałe kwestie, nieobjęte treścią wyżej wymienionych rozporządzeń, a w jakimkolwiek stopniu również związane z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów, wytyczają zapisy w następujących dokumentach prawnych:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym

( Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 )

 1. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym

( Dz.U. z 2015 r., poz. 1125 )

 1. Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o Przewozie Towarów Niebezpiecznych

( Dz.U. z 2016 r., poz. 1834 )

 1. Oświadczenie Rządowe z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

( Dz.U. z 2017 r. poz. 1119) - „Wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia” 

 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
  (
  U. z 2016 r., poz. 1829);
 1. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
  (
  Dz.U. z 2017 r. poz. 1257);
 2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
  (
  Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.)